Privacy Statement

New Industrials, gevestigd aan de Helftheuvelweg 11 te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Helftheuvelweg 11 5222 AV ‘s-Hertogenbosch

www.newindustrials.com

info@newindustrials.com

0031 6 45548453

Persoonsgegevens die wij verwerken

New Industrials verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newindustrials.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

New Industrials verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– New Industrials verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

New Industrials neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van New Industrials) tussen zit.

New Industrials gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– De website van New Industrials maakt gebruik van een veilige en versleutelde ssl verbinding zodat derden geen toegang hebben tot door jou ingevoerde gegevens zoals wachtwoorden en gebruikersnamen e.d..

– De betalingen die lopen via de website worden verwerkt door Multisafepay. Deze betaalsite verstrekt geen gegevens aan derden en jouw gegevens staan veilig op de servers van Multisafepay.

– De website en e-mailadres worden gehost door Yourhosting. Alle door New Industrials gebruikte persoonsgegevens staan veilig op de servers van Yourhosting en worden niet verstrekt aan derden.

— New Industrials maakt gebruik van het on-line boekhoudprograama Acumulus. Hier bewaren wij de facturen met o.a. Adres en bankgegevens. Deze gegevens staan veilig op de servers van Acumulus en worden niet verstrekt aan derden.
– New Industrials adverteert o.a. op Facebook en Marktplaats. De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt  voor het verkrijgen van informatie omtrent diensten en producten of de afhandeling van een verkoop, worden niet verstrekt aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Industrials bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens:
– Naw gegevens en bankgegevens  worden ten minste voor 7 jaar bewaard, de minimale termijn voor de belastingdienst.

–Telefoonnummers en emailadressen worden, bij een verkoop, voor tenminste 5 jaar bewaard in het kader van garantie op onze producten.

– Naw gegevens, telefoonnummers en emailadressen gebruikt voor correspondentie t.b.v. Informatie omtrent onze diensten en producten worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden.

New Industrials verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. New Industrials blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken New Industrials gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Industrials en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@newindustrials.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
New Industrials wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen New Industrials neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.